UNIT 2 Chapter 1 Lesson 13 /ʃ/

LESSON 12 /ʃ/

HOW TO PRONOUNCE /ʃ/

 1. Lips are slightly rounded.
 2. Middle part of the tongue is curled up.
 3. The air flows at the center of the mouth.
 4. This is a voiceless sound.
 5. Imagine (シュ)

英語耳 p. 34

COMMON JAPANESE MISTAKE

Usually Japanese people exchange /ʃi/ and /si/.

 /ʃi/ and /si/ COMBINATION

 1. seashell
  /sí:ʃel/
 2. seashore
  /sí:ʃɔɚ/
 3. she sees
  /ʃi sí:z/
 4. sheep’s sister
  /ʃí:ps sístɚ/

LET US PRACTICE /ʃ/

Practice pronouncing the /æ/ sound using the words below.

HOW TO PRACTICE

 1. LISTEN to the audio file.
 2. COPY how the words are pronounced.
 3. SLOWLY read the words.
 4. LOOK at your mouth and tongue movement using a MIRROR.
 5. ALWAYS practice.
TWO-SYLLABLE WORDS /ʃ/

 INITIAL

 1. shiver
  /ʃívɚ/
 1. shingle
  /ʃíŋgl/
 2. shilling
  /ʃíliŋ/

MIDDLE

 1. fishing
  /fíʃiŋ/
 1. worship
  /wɚ́ːʃəp/
 1. pushing
  /púʃiŋ/

FINAL

 1. ticklish
  /tíkliʃ/
 2. Irish
  /áiriʃ/
 3. starfish
  /stɑ́ɚfiʃ/
THREE-SYLLABLE WORDS /ʃ/

INITIAL

 1. Chicago
  /ʃəkɑ́ːɡou/
 1. shimmering
  /ʃíməriŋ/
 1. shiftily
  /ʃíftili/

MIDDLE

 1. partnership
  /pɑ́ːrtnɚˌʃip/
 1. furnishing
  /fɚ́:niʃiŋ/
 2. refreshing
  /rəfréʃiŋ/

FINAL

 1. demolish
  /dəmɑ́ːliʃ/
 2. replenish
  /ripléniʃ/
 3. astonish
  /əstɑ́ːniʃ/

LET US PHRASE IT

 1. shifting shifts
  /ʃíftiŋ ʃífts/
 1. shielded shin
  /ʃí:ldid ʃín/
 1. the shivering shipman
  /ðə ʃívərɪŋ ʃípmən/
 1. a shimmering shilling
  /ə ʃíməriŋ ʃíliŋ/

TONGUE TWISTER

She’s sister Sheila’s sister, Cecilia.
/ʃiz sístɚ ʃí:ləz sístɚ səsí:ljə/