UNIT 2 Chapter 1 Lesson 15 /tʃ/

LESSON 13 /tʃ/

HOW TO PRONOUNCE /tʃ/

                     

  1. 2.

 1. Lips are slightly rounded.
 2. The middle part of the tongue is touching the roof of the mouth, and then,
 3. The middle part of the tongue moves down a bit while still curling upwards.
 4. The air and sound passes through the middle part of the tongue.
 5. This is a voiceless sound.

英語耳 p. 50

LET US PRACTICE

TWO-SYLLABLE WORDS //

 INITIAL

 1. changing
  /tʃéindʒiŋ/
 1. charming
  /tʃɑ́:ɚmiŋ/
 1. chapter
  /tʃǽptɚ/

MIDDLE

 1. achieve
  /ətʃí:v/
 1. teacher
  /tí:tʃɚ/
 1. bleacher
  /blí:tʃɚ/

FINAL

 1. mismatch
  /mismǽtʃ/
 2. ostrich
  /ɑ́:stritʃ/
 3. attach
  /ətǽtʃ/
THREE-SYLLABLE WORDS //

INITIAL

 1. challenging
  /tʃǽlindʒiŋ/
 1. charity
  /tʃǽriti:/
 1. changeable
  /tʃéindʒəbl/

MIDDLE

 1. adventure
  /ədvéntʃɚ/
 1. digestion
  /daidʒéstʃən/
 1. sandwiches
  /sǽndwitʃiz/

FINAL

 1. avalanche
  /ævəlǽntʃ/
 2. butterscotch
  /bʌ́tɚskɑːtʃ/
 3. pocket watch
  /pɑ́:kit wɑ́tʃ/

LET US PHRASE IT

 1. cherry and peach
  /tʃéri ənd píːtʃ/
 1. cheeky children
  /tʃíːki tʃíldrən/
 1. chew a cheese
  /tʃúː ə tʃíːz/
 1. catch the branch
  /kǽtʃ ðə brǽntʃ/

TONGUE TWISTER

Chatty Charlie chopped the chicken for lunch.
/tʃǽti tʃɑ́ːrli tʃɑ́ːpt ðə tʃíkin fər lʌ́ntʃ/

Click here to download ALL the AUDIO FILES