Unit 2 Chapter 1 Lesson 3 L-Blends, R-Blends, and /l/ /r/ Combination

LESSON R-BLENDS AND L-BLENDS

HOW TO PRONOUNCE R-BLENDS

     
/tr/ and /dr/ (sounds like /tʃr/ and /dʒr/) 1. 1. 2.
/pr/ and /br/ 1. 2. 1.2.
/kr/ and /gr/  1.  1.2.
/fr/ 1.  1. 2.

HOW TO PRONOUNCE L-BLENDS

 

SOUND MOUTH FORMATION TONGUE POSITION
/pl/ and /bl/ 1. 2. 1. 2.
/kl/ and /gl/ 1. 1.2. 
/fl/ 1. 1. 2. 
/sl/ 1. 1. 2. 

MINIMAL PAIRS R-BLENDS AND L-BLENDS

R-BLENDS L-BLENDS
pray /préi/ play /pléi/
blue /blú:/ brew /brú:/
clue /klú:/ crew /krú:/
glass /glǽs/ grass /grǽs/

LET US PRACTICE R-BLENDS

/tr/
 1. travel  /trǽvl/
 2. country /kʌ́ntri/
 3. extravagant /ikstrǽvəgənt/
/dr/
 1. driven /drívn/
 2. overdrive /óuvɚdraiv/
 3. withdrawal /wiðdrɔ́:əl/
/pr/
 1. privacy /praivəsi/
 2. provoking /prəvóukiŋ/
 3. approved /əprú:vd/
/br/
 1. bravery /bréivəri/
 2. abroad /əbrɔ́:d/
 3. brother /brʌ́ðɚ/
/kr/
 1. creative /kriéitiv/
 2. crunchy /krʌ́ntʃi:/
 3. handcraft /hǽndkræft/
/gr/
 1. gravy /greivi/
 2. fragrance /freigrəns/
 3. overgrown /ouvɚgróun/
/fr/
 1. fruitful /frú:tfl/
 2. befriend /bifrénd/
 3. freezer /frí:zɚ/

LET US PRACTICE L-BLENDS

/pl/
 1. plumber /plʌ́mɚ/
 2. plural /plúrəl/
 3. replay /rí:plei/
/bl/
 1. gambling /gǽmbliŋ/
 2. blueprint /blú:print/
 3. horrible /hɔ́:ribl/
/kl/
 1. chlorine /klɔ́:ri:n/
 2. clarify /klǽrifai/
 3. clavicle /klævikl/
/gl/
 1. spyglass /spáiglæs/
 2. gloves /glʌ́vs/
 3. struggle /strʌ́gl/
/fl/
 1. flavor  /fléivɚ/
 2. inflate /infléit/
 3. overflow /ouvɚflóu/
/sl/
 1. slither /slíðɚ/
 2. sleeveless /slívlis/
 3. slippery /slípəri/

LESSON /l/ /r/ COMBINATION

MINIMAL PAIRS /l/ /r/ COMBINATION

/l_r/ /r_l/
lorry /lɔ́:ri/ Rolly /róuli:/
Larry /lǽri:/ rally /rǽli:/
leery /líri/ really /rí:li/

LET US PRACTICE  /l/ /r/ COMBINATION

/l_r/ 
 1. luring /lúriŋ/
 2. leader /lí:dɚ/
 3. layer /léɚ/
 4. liver /lívɚ/
/r_l/
 1. royal /rɔ́iəl/
 2. reader /rí:dɚ/
 3. relax /rilǽks/
 4. river /rívɚ/

TONGUE TWISTER /l/ /r/ COMBINATION

Laura and Larry are rallying Rolly’s lorry. 

/lɔ́:rə ənd lǽri: ɚ rǽliiŋ róuli:z lɔ́:ri/